Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری در سهام با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار می کند. در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر براساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان* حداقل 70% از کل دارایی‌های صندوق
2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر** حداکثر 5% از اوراق منتشره ناشر
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق
4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 30% از  کل دارایی‌های صندوق
5 واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"*** حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد
6  سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس ها حداكثر 5% از کل دارایی‌های صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداكثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
9 و سپرده بانکی سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق

* رعایت نصاب حداقل سرمایه گذاری بند 1 جدول فوق، در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دوره تصفیه صندوق الزامی نیست

** فقط یک سهم، حق تقدم و اختیار آن، منتشره از سوی یک ناشر میتواند بدون رعایت نصاب بند 2 جدول ترکیب دارایی های صندوق سرمایه گذاری در سهام تا 15% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

*** منظور از سرمایه گذاری صندوق ها در سایر صندوق های سرمایه گذاری، آن دسته از صندوق های سرمایه گذاری است که مطابق مقررات، ابلاغیه ها، اطلاعیه ها و بخشنامه های سازمان امکان سرمایه گذاری صندوق در آن ها وجود دارد.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان